REGULAMIN
Regulamin serwisu TWOJELOGO.pl

1. Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy twojelogo.eu, dostępny pod adresem internetowym https://www.twojelogo.eu, prowadzony jest przez Mateusza Zarachowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TWOJELOGO Mateusz Zarachowicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 993-067-42-17, REGON 384529622
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Klientów jak i do osób korzystających ze Serwisu i określa zasady korzystania ze Serwisu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu.

 

2. Definicje

 1. Konsument – Zgodnie z 38a. Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub też osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sprzedawca Usług  – osoba prawna TWOJELOGO Mateusz Zarachowicz, dostępny pod adresem internetowym https://www.twojelogo.eu, prowadzony jest przez Mateusza Zarachowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TWOJELOGO Mateusz Zarachowicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 993-067-42-17, REGON 384529622
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Serwisu.
 5. Serwis – Serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.twojelogo.eu
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi lub Usług ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Usług do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia
 11. Usługa – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Usługi – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 13. ADRES/Y E-MAIL: odpowiednio adresy poczty elektronicznej służące do dokonywania zawiadomień i składania oświadczeń woli, za wyjątkiem przypadków gdy niniejszy Regulamin przewiduje formę pisemną: dla Klienta – adres wskazany w formularzu zamówienia; dla Sprzedającego – info@twojelogo.eu
 14. BOK– Biuro Obsługi Klienta dostępne pod adresem mailowym: info@twojelogo.eu oraz przez formularz kontaktowy z urządzenia podłączonego do sieci Internet pod adresem https://www.twojelogo.eu.
 15. Dane osobowe– zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Serwisu pod linkiem https://www.twojelogo.eu informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Sprzedającego w celu prawidłowego realizowania świadczeń oraz innych celach operacyjnych i marketingowych, do których ma dostęp poza Administratorem wyłącznie osoba, której dane dotyczą.
 16. Dzień roboczy– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 17. Formularz kontaktowy– formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 18. Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 19. Newsletter– Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
 20. Prawo autorskie– ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
 21. RODO– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119).
 22. Serwis, Serwis internetowy– Serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi https://www.twojelogo.eu
 23. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 24. Usługodawca – osoba prawna TWOJELOGO Mateusz Zarachowicz, dostępny pod adresem internetowym https://www.twojelogo.eu, prowadzony jest przez Mateusza Zarachowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TWOJELOGO Mateusz Zarachowicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 993-067-42-17, REGON 384529622
 25. Ustawa o prawach konsumenta, ustawa– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 26. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Usług dostępnych w Serwisie internetowym.
 27. Grafika – wszelkie pliki wykonane przez Serwis i przekazane Klientowi
 28. Pakiet – zestaw usług oferowanych przez Serwis Klientowi

3. Kontakt ze Serwisem

 • Adres Sprzedawcy: ul. Libijska 16, 03-977 Warszawa
 • Adres e-mail Sprzedawcy: info@twojelogo.eu
 • Numer telefonu Sprzedawcy: +48 514 785 281
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9 – 17

4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Serwisu, w tym przeglądania zawartości Serwisu oraz składania zamówień na Usługi, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Opera, Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer i pokrewnych
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

5. Usługi elektroniczne w Serwisie internetowym

 1. Korzystać ze Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
 3. 2.1 Formularz Kontaktowy,
 4. 2.2 Newsletter.
FORMULARZ KONTAKTOWY
 1. Korzystanie z Formularza Kontaktowego jest nieodpłatne.
 2. Korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po (1) wypełnieniu formularza kontaktowego i (2) kliknięciu po wypełnieniu formularza kontaktowego pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu niezbędne jest podanie przez usługobiorcę następujących danych: nazwa, adres poczty elektronicznej
 3. Usługa elektroniczna Formularz Kontaktowy ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania prośby o kontakt za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Formularza Kontaktowego przez Usługobiorcę.
 NEWSLETTER
 1. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne.
 2. Zapisanie się na Newslleter jest możliwe poprzez wypełnienie odpowiedniego okna a następnie checkboxa w tracie użytkowania strony Serwisu bądź Konta, wysyłania prośby o kontakt w ramach Formularza Kontaktowego lub przebywania na stronie twojelogo.eu
 3. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@twojelogo.eu lub też pisemnie na adres: TWOJELOGO Mateusz Zarachowicz, ul. Libijska 16, 03-977 Warszawa

6. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca Usług w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie zawartości Serwisu jest bezpłatne. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się w Serwisie możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

7. Zasady składania Zamówienia

Klient może zamówić Usługi oferowane w twojelogo.eu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www. https://www.twojelogo.eu

Aby złożyć zamówienie, Klient musi:

– wybrać usługa za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”,

– wybrać polecenie „ZAMAWIAM” oraz wybrać sposób płatności za zamówienie,

– dokonać płatności.

Usługi oferowane w Serwisie twojelogo.eu składają się z pakietów: SILVER, GOLD, PREMIUM

Przy pakiecie znajduje się informacja opisująca zakres usług w nim się znajdujących.

PAKIET SILVER

 • 3 wstępne propozycje logotypu do wyboru, stworzonych na podstawie wytycznych Klienta
 • Nieograniczoną liczbę poprawek wybranego projektu
 • Finalny usługa – logo w formie
 • Znak wodny, który klient może wykorzystać w dokumentach, stronach internetowych, social media.

PAKIET GOLD

 • Ekspresową realizację zlecenia,
 • 5 wstępnych propozycje logotypu do wyboru, stworzonych na podstawie wytycznych
 • Nieograniczona liczba poprawek wybranego projektu,
 • Wizualizację 3D

PAKIET PREMIUM

 • Priorytetowa realizacja zlecenia. Na finalny usługa Klient nie będzie czekać dłużej niż 72 godziny
 • Aż 6 wstępnych propozycje logotypu do wyboru, stworzonych na podstawie wytycznych
 • Nieograniczona liczba poprawek wybranego projektu,

Przed zakupem danego pakietu, Klient powinien zapoznać się z warunkami niniejszego regulaminu oraz z zawartością danego pakietu, tak wobec zakresu usług jak i terminu realizacji. Po zakupie Klient otrzymuje od info@twojelogo.eu zestaw projektów wstępnych, w zależności od pakietu 3,5 lub 6. Wszystkie wstępne projekty wykonane są wedle wskazań i zaleceń Klienta. Jeżeli żaden z projektów nie spełni oczekiwań Klienta, lub Klient zmienia wskazania i zalecenia odnośnie projektów zlecenie może być anulowane przez twojelogo.eu, Serwis zaznacza jednocześnie, iż w takim wypadku nie przysługuje zwrot pieniędzy, Serwis może jedynie przesłać Klientowi pliki źródłowe wykonanych projektów.

Pakiet SILVER i GOLD nie ma ograniczonego czasu realizacji, jednak maksymalny czas wykonania to nieprzekraczalne 2 tygodnie.

Serwis zaznacza jednocześnie, iż naniesienie poprawek jest w odniesieniu tylko do jednego projektu, tego wybranego przez Klienta. Nieograniczona liczba poprawek odnosi się do ilości zdroworozsądkowych i nie może być nadużywana przez Klienta.

Jeżeli Klient jest niezadowolony z usług Serwisu, automatycznie zostanie zablokowany na stronie twojelogo.eu, ze względu na „spamowanie” tj. przesyłaniem dużej ilości wiadomości poprzez formularz kontaktowy bądź też na skrzynki mailowe, co znacząco utrudniało działanie całego systemu Serwisu.

8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod odbioru zamówionej Usługi :
 2. Przesyłka elektroniczna przesyłana na adres e-mail Klienta
 3. Szczegółowe informacje na temat metod płatności:
 • Serwis korzysta z systemu płatności:
 1. a) Nazwa dostawcy systemu płatności – Przelewy24
 2. b) Nazwa dostawcy systemu płatności – PayU
 3. c) Nazwa dostawcy systemu płatności – PayPal
 4. d) Nazwa dostawcy systemu płatności – SumUp

Ceny pakietów

Wszystkie ceny podane na stronach Serwisu internetowego https://www.twojelogo.eu są podane w złotych polskich i są cenami brutto. Ceną wiążącą jest cena podana podczas składnia zamówienia na podstronie ”Koszyk”.

9. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Serwisie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca Usług niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy składaniu zamówienia – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez twojelogo.eu potwierdzenia z firmy bądź banku informacji o dokonaniu płatności.

Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, twojelogo.eu prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie składania zamówienia, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione Usługi oraz informacją o rozpoczęciu realizacji zamówienia.

Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, twojelogo.eu poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie składania zamówienia. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe, twojelogo.eu dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.

Klient otrzymuje zamówione grafiki w postaci plików wektorowych, Serwis zaznacza, że nie ma obowiązku instruować Klienta jak z nich korzystać oraz jak umieszczać na produktach i w miejscach, na których chciałby je mieć Klient

Serwis jednoznacznie zaznacza, iż po pełnej akceptacji projektu przez Klienta i po otrzymaniu plików źródłowych przez Klienta ten ostatni tj. Klient zażąda kolejnych nieustalonych wcześniej zmian, Serwis zażąda od Klienta dodatkowej opłaty za wykonanie owych zmian. Serwis naliczy opłatę uzależnioną od ilości owych dodatkowych zmian oraz ich pracochłonności.

Serwis stara się wykonywać wszelkie prace zamówione przez Klienta w ustalonym z Klientem czasie, aczkolwiek zastrzega sobie prawo do opóźnień ze względów lub czynników niezależnych od Serwisu tj. wypadków losowych, choroby itp. O każdym opóźnieniu Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

Jeżeli Serwis nie nawiązuje kontaktu z Klientem do 3-ech dni, Klient powinien skontaktować się drogą elektroniczną na adres: info@twojelogo.eu

Nieakceptowalne jest „napadanie” słowne na pracowników Serwisu, takie przypadki będą zgłaszane organom ścigania.

Serwis zastrzega, iż dodatkowe zmiany przy realizacjach stron/sklepów internetowych będą dokonywane za dodatkową opłatą, jeżeli wcześniej takowe nie były uzgadniane.

10. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi (Osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą) w odniesieniu do Umowy:
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 4. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 5. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca Usług wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 6. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca Usług nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 7. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 8. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca Usług nie ma kontroli,
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 11. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
 12. Ze względu na charakter sprzedawanych Usług (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za usługa.

Jeżeli Klient po wpłaceniu pieniędzy za projekt rezygnuje po czasie, nie ma możliwości zwrotu wpłaconej kwoty, powodem takiego stanu rzeczy jest to, iż Serwis rozpoczął już realizację danego zamówienia od Klienta, Serwis wykorzystał swe zasoby do sfinalizowania owego zamówienia.

11. Reklamacja i gwarancja

Klient może zgłosić reklamacje na adres: info@twojelogo.eu w przypadku, gdy:

– po wykupieniu pakietu przez Klienta i nie przedstawieniu Klientowi przez Serwis żadnych propozycji Klientowi należy się zwrot wpłacone przez Klienta kwoty, forma zwrotu zależy od ustalenia pomiędzy Serwisem i Klientem, ale nie może nastąpić w okresie dłuższym niż 7 dni, od daty porozumienia pomiędzy Serwisem a Klientem

W związku z charakterem usług sprzedawanych przez Serwis, mając na uwadze również to, iż po opłaceniu zamówienia przez Klienta, Serwis przystępuje natychmiastowo do realizacji zamówienia, przeznacza na niego nakłady pracy personelu oraz nakłady sprzętowe, mając w szczególności na uwadze to, że każde zamówienie jest spersonalizowane, niepowtarzalne, wyszczególnione pod danego Klienta, Serwis nadaje sobie prawo do odmówienia zwrotu kwoty zapłaconej przez Klienta.

Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez twojelogo.eu potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta.

Ze względu na charakter sprzedawanych Usług (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez usługa niebezpieczny”. twojelogo.eu ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni.

Serwis udziela Klientowi jednomiesięcznej (30 dni kalendarzowych) gwarancji na wykonane przez Serwis strony internetowe/sklepy internetowe w ramach pomocy technicznej.

Jeżeli Klient jest niezadowolony z usług wykonanych przez Serwis ma prawo do zgłoszenia reklamacji, ma prawo do dochodzenia roszczeń drogą prawną lub też w ramach ugody poza sądowej. W ramach składania reklamacji lub też opisania powodu swojego niezadowolenia Klient zobowiązany jest do kontaktu tylko i wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@twojelogo.eu Zgłoszenia i kontakty telefoniczne bądź też osobiste, nachodzenie w miejscu prowadzenia działalności bądź też w miejscu zamieszkania właściciela, pracowników Serwisu w sprawach reklamacji będą traktowane jako „groźby karalne” i zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zm.) kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Serwis w takim wypadku będzie kierował wniosek o ukaranie do organów ścigania.

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

 i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

13. Dane osobowe w Serwisie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Sprzedawca Usług .
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Serwisu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

14. Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia. 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wszystkie Usługi oferowane przez twojelogo.eu są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Klient ma prawo korzystać z Usług zakupionych w twojelogo.eu lub udostępnionych bezpłatnie przez twojelogo.eu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klient może korzystać z zakupionych grafik wedle swoich potrzeb, ale Klient nie może i nie jest uprawniony do modyfikowania grafik zakupionych w twojelogo.eu Klient jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z grafik zakupionych w twojelogo.eu w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.

W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania grafik zakupionych w twojelogo.eu niezgodnie z prawem, twojelogo.eu może skierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta.

Serwis może zrzec się praw autorskich do danego projektu na rzecz Klienta, aczkolwiek koszt zrzeknięcia się praw autorskich przez Serwis na rzecz Klienta będzie mógł się dokonać za opłatą dodatkową wynoszącą 400,00zł brutto.

15. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca Usług zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca Usług poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.plropa.pl/consumers/odr/.

Dobra storna internatowa zawsze musi spełniać określone cele: zwiększyć widoczność w  wynikach wyszukiwania, wzbudzić zainteresowanie klienta czy zwiększyć sprzedaż firmy....

Projektowanie stron www z roku na rok stawia przed designerami nowe wyzwania. Wraz z rozwojem nowych technologii oraz wzrostem oczekiwań...

Firmy projektujące logo w Polsce

Projektowanie logo firmy to niełatwe zajęcie, które wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale i dużej kreatywności. Proces ten wymaga czasu...

PREFERENCJE PRYWATNOŚCI
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.
Polityka prywatności
Przeczytałeś i zgadzasz się z naszą polityką prywatności
WYMAGANY
[]