REGULAMIN
Regulamin serwisu TWOJELOGO.pl

regulamin

1. Postanowienia wstępne

Serwis internetowy twojelogo.eu, dostępny pod adresem internetowym https://twojelogo.eu,
prowadzony jest przez Mateusza Zarachowicza prowadzącego działalność gospodarczą
pod nazwą TWOJELOGO Mateusz Zarachowicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego
ds. gospodarki, NIP: 993-067-42-17, REGON 384529622

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Klientów jak i do osób korzystających z Serwisu i określa
zasady korzystania ze Serwisu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży
z Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu. 

2. Definicje

 1. Konsument –  Zgodnie z Art. 38a. Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub tez osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowy bezpośrednio związana jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sprzedawca Usług – osoba prawna TWOJELOGO Mateusz Zarachowicz, dostępny pod adresem internetowym https://twojelogo.eu, prowadzony jest przez Mateusza Zarachowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TWOJELOGO Mateusz Zarachowicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 993-067-42-17, REGON 384529622
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osoby prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu.
 5. Serwis – Serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://twojelogo.eu
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z widocznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezposrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi lub Usług ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiającym złożenie Zamówienia , w szczególności poprzez dodanie Usług do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Usługa – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma/usługa będąca podmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usługi zawierana albo zawarta między klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech usługi – umowę o świadczenie usługi i umowę o dzieło.
 12. ADRES/Y E-MAIL: odpowiednio adresy poczty elektronicznej służące do dokonywania zawiadomięń i składania oświadczeń woli, za wyjątkiem przypadków, gdy niniejszy Regulamin przewiduje formę pisemną: dla Klienta – adres wskazany w formularzu zamówienia; dla Sprzedającego – info@twojelogo.eu
 13.  BOK – Biuro Obsługi Klienta dostępne pod adresem mailowym: info@twojelogo.eu oraz przez formularz kontaktowy z urządzenia podłączonego do sieci Internet pod adresem https:/www.twojelogo.eu
 14. Dane osobowe – zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Serwisu pod linkiem https:/twojelogo.eu informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Sprzedającego w celu prawidłowego realizowania świadczeń oraz innych celach operacyjnych i marketingowych, do których ma dostęp poza Administratorem wyłącznie osoba, której dane dotyczą.
 15. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 16. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 17. Prawo autorskie – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr. 24. poz. 83 ze zm.).
 18. RODO– Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119).
 19. Serwis, Serwis Internetowy – Serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi https://twojelogo.eu
 20. Usługa elektroniczna – usługa świadczona droga elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 21. Usługodawca – osoba prawna TWOJELOGO Mateusz Zarachowicz,  dostępny pod adresem internetowym https://twojeIogo.eu, prowadzony jest przez Mateusza Zarachowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TWOJELOGO Mateusz Zarachowicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 993-067-42-17, REGON 384529622
 22. Ustawa o prawach konsumenta, ustawa — ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 23. Zamówienie — oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbą Usług dostępnych w Serwisie internetowym
 24. Grafika — wszelkie pliki wykonane przez Serwis i przekazane Klientowi
 25. Pakiet — zestaw usług oferowanych przez Serwis Klientowi

3. Kontakt ze Serwisem

 • Adres Sprzedawcy: UI. Libijska 16, 03-977 Warszawa
 • Adres e-mail Sprzedawcy: info@twojelogo.eu
 • Numer telefonu Sprzedawcy: +48 530 166 833
 • Klient może porozumiewać sit ze Sprzedawcy za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 • Klient może porozumieć sit telefonicznie ze Sprzedawcy w godzinach 9 – 17

4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Serwisu, w tym przeglądania zawartości Serwisu oraz składania zamówień na Usługi, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarka internetowy typu Opera, Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer i pokrewnych,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,

d. zainstalowany program FlashPlayer. 

5. Usługi elektroniczne w Serwisie internetowym

 1. Korzystać ze Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

6. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca Usług w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialność za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu
 2.  Serwisu spowodowane siłą wyższą niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczne Klienta.
 3. Przeglądanie zawartości Serwisu jest bezpłatne. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące sit w Serwisie możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 4. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek 23% VAT).

7. Zasady składania Zamówienia

Klient może zamówić Usługi oferowane w twojelogo.eu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www. https://www.twojelogo.eu

Aby złożyć zamówienie, Klient musi:

– wybrać usługa za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”,

– wybrać polecenie „ZAMAWIAM” oraz wybrać sposób płatności za zamówienie,

– dokonać płatności.

Usługi oferowane w Serwisie twojelogo.eu składają się z pakietów: SILVER, GOLD, PREMIUM

Przy pakiecie znajduje się informacja opisująca zakres usług w nim się znajdujących.

PAKIET SILVER

 • 3 wstępne propozycje logotypu do wyboru, stworzonych na podstawie wytycznych Klienta
 • Nieograniczoną liczbę poprawek wybranego projektu
 • Finalny usługa – logo w formie
 • Znak wodny, który klient może wykorzystać w dokumentach, stronach internetowych, social media.

PAKIET GOLD

 • Ekspresową realizację zlecenia,
 • 5 wstępnych propozycje logotypu do wyboru, stworzonych na podstawie wytycznych
 • Nieograniczona liczba poprawek wybranego projektu,
 • Wizualizację 3D

PAKIET PREMIUM

 • Priorytetowa realizacja zlecenia. Na finalny usługa Klient nie będzie czekać dłużej niż 72 godziny
 • Aż 6 wstępnych propozycje logotypu do wyboru, stworzonych na podstawie wytycznych
 • Nieograniczona liczba poprawek wybranego projektu,

Przed zakupem danego pakietu, Klient powinien zapoznać się z warunkami niniejszego regulaminu oraz z zawartością danego pakietu, tak wobec zakresu usług jak i terminu realizacji. 

Po zakupie Klient otrzymuje od info@twojelogo.eu zestaw projektów wstępnych, w zależności od pakietu 3,5 lub 6. Wszystkie wstępne projekty wykonane są wedle wskazań i zaleceń Klienta. Jeżeli żaden z projektów nie spełni oczekiwań Klienta, lub Klient zmienia wskazania i zalecenia odnośnie projektów zlecenie może być anulowane przez twojelogo.eu, Serwis zaznacza jednocześnie, iż w takim wypadku nie przysługuje zwrot pieniędzy, Serwis może jedynie przesłać Klientowi pliki źródłowe wykonanych projektów.

Pakiet SILVER i GOLD nie ma ograniczonego czasu realizacji, jednak maksymalny czas wykonania to nieprzekraczalne 2 tygodnie.

Serwis zaznacza jednocześnie, iż naniesienie poprawek jest w odniesieniu tylko do jednego projektu, tego wybranego przez Klienta. Nieograniczona liczba poprawek odnosi się do ilości zdroworozsądkowych i nie może być nadużywana przez Klienta.

Jeżeli Klient jest niezadowolony z usług Serwisu, automatycznie zostanie zablokowany na stronie twojelogo.eu, ze względu na „spamowanie” tj. przesyłaniem dużej ilości wiadomości poprzez formularz kontaktowy bądź też na skrzynki mailowe, co znacząco utrudniało działanie całego systemu Serwisu.

8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod odbioru zamówionej Usługi

2.  Przesyłka elektroniczna przesyłana na adres e-mail Klienta

3. Szczegółowe informacje na temat metod płatności:

Serwis korzysta z systemu płatności:

a) Nazwa dostawcy systemu płatności – Przelewy24

b) Nazwa dostawcy systemu płatności – Stripe

c) Nazwa dostawcy systemu płatności – SumUp

Ceny pakietów

Wszystkie ceny podane na stronach Serwisu internetowego https://twojelogo.eu są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług — VAT w wysokości 23% Cena widoczna jest cena podana podczas składnia zamówienia na podstronie ”CHECKOUT”.

Faktury VAT

Serwis twojelogo.eu wystawia faktury VAT na zakupione przez Klienta Usługi po kontakcie przez Klienta za pomocą poczty elektronicznej serwisu: info@twojelogo.eu lub tez od razu w formularzu zamówienia zaznacza odpowiednio opcji. Tym samym Klient zgadza sit na wystawienie faktury elektronicznej w formacie PDF. Faktura VAT zostanie wystawiona po potwierdzeniu dokonania płatności za usługę.

Uwaga. Akceptując regulamin, akceptujesz sposób dostarczenia faktury VAT w wersji elektronicznej, w formacie PDF, drogą mailową. 

9. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcy następuje po uprzednim   stworzeniu przez   Klienta Zamówienia  za pomocą Formularza zamówienia w Serwisie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca Usług niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcy Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcy.

a. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą pątniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy składaniu zamówienia – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez twojelogo.eu potwierdzenia z firmy bądź banku informacji o dokonaniu płatności.

Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, twojelogo.eu prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie składania zamówienia, z informacją potwierdzająca otrzymanie należności za zamówione Usługi oraz informacją o rozpoczęciu realizacji zamówienia.

Jeśli zrealizowanie zamówienie nie jest możliwe, twojelogo.eu poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesycając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie składania zamówienia. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe, twojelogo.eu dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wplata nastąpiła.

Klient otrzymuje zamówione grafiki w postaci plików wektorowych, Serwis zaznacza, ze nie ma obowiązku instruować Klienta jak z nich korzystać oraz jak umieszczać na produktach i w miejscach, na których chciałby je mieć Klient.

Serwis jednoznacznie zaznacza, iż po pełnej akceptacji projektu przez Klienta i po otrzymaniu plików źródłowych przez Klienta ten ostatni tj. Klient zażąda kolejnych nieustalonych wcześniej zmian, Serwis zażąda od Klienta dodatkowej opłaty za wykonanie owych zmian. Serwis naliczy opłatę uzależnioną od ilości owych dodatkowych zmian oraz ich pracochłonności.

Serwis stara sit wykonywać wszelkie prace zamówione przez Klienta w ustalonym z Klientem czasie, aczkolwiek zastrzega sobie prawo do opóźnień ze względów tub czynników niezależnych od Serwisu tj. wypadków losowych, Choroby itp. O każdym opóźnieniu Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

Jeżeli Serwis nie nawiązuje kontaktu z Klientem do 3-ech dni, Klient powinien skontaktował się drogą elektroniczną na adres: info@twojelogo.eu

Nieakceptowalne jest „napadanie” słowne na pracowników Serwisu, takie przypadki będą zgłaszane organom ścigania.

Serwis zastrzega, iż dodatkowe zmiany przy realizacjach stron/sklepów internetowych bpdq dokonywane za dodatkowe opłaty, jeżeli wcześniej takowe nie były uzgadniane. 

10. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi (Osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą) w odniesieniu do Umowy:

a.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c.  w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d.  o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca Usług wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e.  w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca Usług nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca Usług nie ma kontroli,

h.  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j.  o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy ze względu na charakter sprzedawanych Usług (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za usługa.
TWOJELOGO Mateusz Zarachowicz informuje zgodnie z Art. 38. – Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy – Prawa konsumenta Dz.U.2020.287 informuje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy Serwisem a Zleceniodawcą nie obowiązuje, ze względu na specyfikę usługi, ze względu na to, iż każdy projekt jest projektem indywidualnym i wykonywanym wedle specyfikacji Zleceniodawcy. Jeżeli Klient po wpłaceniu pieniędzy za projekt rezygnuje po czasie, nie ma możliwości zwrotu wpłaconej kwoty, powodem takiego stanu rzeczy jest to, iż Serwis rozpoczął już realizację danego zamówienia od Klienta, Serwis wykorzystał swe zasoby do sfinalizowania owego zamówienia.

Wedle tego co powyżej Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, jeśli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:

• strony zawierają umowę o świadczenie usługi;

• przed rozpoczęciem świadczenia przez przedsiębiorcę konsument został poinformowany, że po spełnieniu zamawianego świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;

• konsument wyraził uprzednią, wyraźną zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę;

• przedsiębiorca rozpoczął lub w pełni zrealizował zamawianą usługę.

Interpretacja obowiązujących przepisów prawnych mówi jednoznacznie: możliwość odstępowania od usług elektronicznych w tym usług graficznych, wykonywania stron i sklepów internetowych, filmów, animacji wiąże się ze sporym ryzykiem wykorzystania sprzedawcy przez konsumenta – kupujący skorzysta z usługi elektronicznej, zaspokoi swoje potrzeby, a następnie w wymaganym przez prawo terminie odstąpi od umowy. W tym przypadku usługodawca będzie musiał zwrócić całą cenę konsumentowi, ten natomiast skorzystał na całej transakcji niejako za darmo.

Wobec powyższego TWOJELOGO Mateusz Zarachowicz informuje, że zamówienie usługi w serwisie wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jednakże, że Sprzedawcy zależy na zadowoleniu każdego Klienta, w ramach swojej dobrej woli udostępnia takiemu Klientowi nielimitowaną ilość poprawek do danego projektu, aż do pełnego zadowolenia Zleceniodawcy. 

11. Reklamacja i gwarancja

Klient może zgłosić reklamacje na adres: info@twojelogo.eu w przypadku, gdy:

• po wykupieniu pakietu przez Klienta i nie przedstawieniu Klientowi przez Serwis żadnych propozycji Klientowi należy się zwrot wpłacone przez Klienta kwoty, forma zwrotu zależy od ustalenia pomiędzy Serwisem i Klientem,  ale nie może nastąpić w okresie dłuższym niż 7 dni, od daty porozumienia pomiędzy Serwisem a Klientem – serwis internetowy nie działa, lub ma problemy techniczne, nie działa prawidłowo.

 Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez twojelogo.eu potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta.

Serwis udziela Klientowi jednomiesięcznej (30 dni kalendarzowych) gwarancji na wykonane przez Serwis strony internetowe/sklepy internetowe w ramach pomocy technicznej.

 Jeżeli Klient jest niezadowolony z usług wykonanych przez Serwis ma prawo do zgłoszenia reklamacji, ma prawo do dochodzenia roszczeń drogą prawną lub też w ramach ugody poza sądowej. W ramach składania reklamacji lub też opisania powodu swojego niezadowolenia Klient zobowiązany jest do kontaktu tylko i wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@twojelogo.eu .

Zgłoszenia i kontakty telefoniczne bądź też osobiste, nachodzenie w miejscu prowadzenia działalności bądź też w miejscu zamieszkania właściciela, pracowników Serwisu w sprawach reklamacji będą traktowane jako „groźby karalne” i zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zm.) kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  Serwis w takim wypadku będzie kierował wniosek o ukaranie do organów ścigania.

 

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z póżn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z póżn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

13. Dane osobowe w Serwisie internetowy

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Sprzedawca Usług .

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Serwisu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

14. Prawa autorskie

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wszystkie Usługi oferowane przez twojelogo.eu są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Klient ma prawo korzystać z Usług zakupionych w twojelogo.eu lub udostępnionych bezpłatnie przez twojelogo.eu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klient może korzystać z zakupionych grafik wedle swoich potrzeb, ale Klient nie może i nie jest uprawniony do modyfikowania grafik zakupionych w twojelogo.eu Klient jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z grafik zakupionych w twojelogo.eu w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.

W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania grafik zakupionych w twojelogo.eu niezgodnie z prawem, twojelogo.eu może skierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta.

Serwis może zrzec się praw autorskich do danego projektu na rzecz Klienta, aczkolwiek koszt zrzeknięcia się praw autorskich przez Serwis na rzecz Klienta będzie mógł się dokonać za opłatą dodatkową wynoszącą 250,00zł brutto.

 

15. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca Usług zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
O każdej zmianie Sprzedawca Usług poinformuje Klienta 7 dniowym wyprzedzeniem.
3.Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym
celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR
dostępnej pod adresem: http://ec.pIropa.pI/consumers/odr/.

Projektowanie logo firmy to niełatwe zajęcie, które wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale i dużej kreatywności.

Branża Beauty, choć nie tak dawno była nieznana na polskim rynku, jest jedną z głównych ogniw rozwoju gospodarki gospodarki.

Przedstawiciele firm często zadają sobie pytanie: czy warto zmieniać obecne logo? Można spekulować, lub podejść do sprawy profesjonalnie i dokładnie zbadać czym jest redesign.

PREFERENCJE PRYWATNOŚCI
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.
Polityka prywatności
Przeczytałeś i zgadzasz się z naszą polityką prywatności
WYMAGANY
[]