polityka-prywatnosci
POLITYKA PRYWATNOŚCI ZGODNA Z RODO 2019

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZGODNA Z RODO 2019
Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie Internetowym (dalej jako „Serwis Internetowy”). Administratorem Serwisu Internetowego TWOJELOGO Mateusz Zarachowicz jest Mateusz Zarachowicz, ul. Libijska 16, 03-977 Warszawa, NIP: 993-067-42-17, REGON: 384529622.

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Serwisu Internetowego.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Serwisu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Serwisu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z Usług i Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

Dane osobowe Administratora danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

TWOJELOGO Mateusz Zarachowicz
Adres: ul. Libijska 16, 03-977 Warszawa

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: info@twojelogo.eu
 • tradycyjnej: ul. Libijska 16, 03-977 Warszawa
 • telefonu: +48 514 785 281

Administrator danych osobowych wyznaczył Przedstawiciela do reprezentowania go w zakresie obowiązków wynikających z RODO.

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest:

TWOJELOGO Mateusz Zarachowicz
Adres: ul. Libijska 16, 03-977 Warszawa

W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Przedstawicielem Administratora danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: info@twojelogo.eu
 • tradycyjnej: ul. Libijska 16, 03-977 Warszawa
 • telefonu: +48 514 785 281

Inspektor ochrony danych (IOD)

Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możesz się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: info@twojelogo.eu
 • tradycyjnej: ul. Libijska 16, 03-977 Warszawa
 • telefonu: +48 514 785 281
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 1. a) serwis internetowy wykorzystuje dane osobowe w celu realizacji zamówienia b) przekazania  Pani/Pana  danych  osobowych  do dostawcy systemu płatności:

– Przelewy24

– PayU

– PayPal

– SumUp

w związku z:

 1. świadczeniem przez  Dostawcę systemu płatności  na  rzecz  Serwisu  internetowego  usługi  udostępnienia infrastruktury  do  obsługi  płatności  przez  Internet  (podstawa  prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).                                                                                                                                              b.  obsługą i rozliczaniem przez Dostawcę systemu płatności dokonywanych przez klientów Serwisu internetowego  przez  Internet  przy  użyciu  instrumentów  płatniczych  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).                                                                                                   c.  w celu weryfikacji przez Dostawcę systemu płatności należytego wykonania umów zawartych ze Serwisem internetowym,  w  szczególności  zapewnienia  ochrony  interesów  płatników  w związku  ze  składanymi  przez  nich  reklamacjami  (podstawa  prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).                                                                                                                                                  c)  przekazania  Pani/Pana  danych  osobowych  do  Dostawcy systemu płatności w  związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Dostawcę systemu płatności w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Serwis internetowy, a także celu weryfikacji przez  Dostawcy systemu płatności należytego  wykonania  takich  umów  zlecenie  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane  osobowe  mogą  zostać  udostępnione  przez  Serwis  internetowy  innym  odbiorcom  lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 1. a) Nazwa dostawcy systemu płatności – Przelewy24
 2. b) Nazwa dostawcy systemu płatności – PayU
 3. c) Nazwa dostawcy systemu płatności – PayPal
 4. d) Nazwa dostawcy systemu płatności – SumUp

W  przypadku,  gdy  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  odbywa  się  na  podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie  wpływa  na  przetwarzanie  danych  przed  cofnięciem  zgody  ani  podstawę  prawną  tego przetwarzania.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy  ze  Serwisem  internetowym,  podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Serwisem internetowym.                                                                   

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Dostawcy systemu płatności przed zawarciem umowy sprzedaży Usługi  (lub  usługi)  nabywanego  w  Serwisie  internetowym,  przekazanie  tych  danych  jest warunkiem  zawarcia  umowy  sprzedaży  w  związku  modelem  biznesowym  prowadzenia działalności  przyjętym przez Serwis internetowy.

W  przypadku  przekazania  Pani/Pana  danych  osobowych  do  Dostawcy systemu płatności u  w  związku  z  obsługą i rozliczaniem  płatności  dokonywanych  przez  Panią/Pana  płatności  na  rzecz  Serwisu internetowego  przez  Internet  przy  użyciu  instrumentów  płatniczych,  podanie  danych  jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Dostawcę systemu płatności na rzecz Serwisu internetowego.  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Dostawcy systemu płatności w celu weryfikacji przez Dostawcę systemu płatności  należytego  wykonania  umów  zawartych  ze  Serwisem  internetowym,  w  szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Serwisem internetowym a Dostawcą systemu płatności. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Dostawcy systemu płatności w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Dostawcę systemu płatności w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową i udostępnieniem tej formuły przez Serwis internetowy, podanie tych danych  i  przetwarzanie  ich  w  tym  celu  jest  wymagane  w  związku  modelem  biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Serwis internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Serwisem internetowym a Dostawcą systemu płatności

A ponadto:

 • w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Usługi, tj. przeglądanie stron www Serwisu Internetowego, wyszukiwarka Usług, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Usług, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Serwisie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, Login, nr telefonu;
 • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie internetowym, ułatwienia korzystania ze Serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Usług lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach, skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
 • w celu marketingu naszych Usług i Usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym w tym historię przeglądania, która jest rejestrowana i przechowywana za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia kliknięcia w Serwisie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Serwisem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Serwisu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;
 • w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;
 • w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o zamówieniu, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Usługi, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.
Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane kontaktowe;
 • dane dotyczące aktywności w Serwisie internetowym;
 • dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
 • dane dotyczące usług marketingowych.
Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu internetowego.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Serwis Internetowy – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Serwisu internetowego.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, UODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@twojelogo.eu

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: info@twojelogo.eu

Jeżeli dokonałeś rejestracji w Serwisie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@twojelogo.eu

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@twojelogo.eu

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: info@twojelogo.eu

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@twojelogo.eu

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@twojelogo.eu lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Kiedy logo jest plagiatem? Kiedy logo jest plagiatem? To dość popularne zapytanie pośród właścicieli firm, przedsiębiorstw czy organizacji. Zatem, kiedy...

Ciekawe logo dla branży gastronomicznej, to pewnego rodzaju wyzwanie. Jak powinno takie logo wyglądać i czym się wyróżniać na tle...

Dobre logo, firmowe to takie, które przyciąga wzrok i wpada w pamięć. Dzisiaj, pokażemy Wam, jak według nas stworzyć dobre...

PREFERENCJE PRYWATNOŚCI
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.
Polityka prywatności
Przeczytałeś i zgadzasz się z naszą polityką prywatności
WYMAGANY
[]