Klauzula
Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mateusz Zarachowicz prowadzący/a działalność gospodarczą pod nazwą TWOJELOGO Mateusz Zarachowicz i zarejestrowaną pod adresem: ul. Libijska 16, 03-977 Warszawa.
Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
⦁ listownie na adres: ul. Libijska 16, 03-977 Warszawa.
⦁ przez e-mail:  info@twojelogo.eu
1) Dane osobowe pozyskane w związku z wyrażeniem przez Panią/Panem zgody na przedstawienie oferty będą przetwarzane w następujących celach:
⦁ związanych z realizacją podpisanej przez Panią/Panem zgody,
⦁ udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, pytania i wnioski oraz skargi,
2) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
⦁ niezbędność do przedstawienia oferty lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed potwierdzeniem zgody (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
⦁ konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
⦁ niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przedstawienia oferty.
4) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
⦁ podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
⦁ organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
5) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
6) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
⦁ czasu obowiązywania zgody,
⦁ przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,
⦁ okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

8) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
⦁ dostępu do swoich danych osobowych,
⦁ żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
⦁ żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
⦁ żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
⦁ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
⦁ przenoszenia swoich danych osobowych,
⦁ wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
2) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Jeżeli zgoda wyrażana jest elektronicznie, system informatyczny powinien przechowywać informacje na temat wyrażenia zgody.

Wizualizacja, a ukryty przekaz Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego jedne loga odniosły sukcesy, a inne nie? Wizualizacja firmy to zadanie, które...

Architektura informacji – to to takiego? Architektura Informacji to pojęcie, które w ostatnim czasie stało się niezwykle popularne. Głównym celem...

Logo – zrobisz je sam? Na rynku występuje wiele typów logo. Zastanawiałeś się dlaczego jedne przedstawione są za pomocą pełnych...

PREFERENCJE PRYWATNOŚCI
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.
Polityka prywatności
Przeczytałeś i zgadzasz się z naszą polityką prywatności
WYMAGANY
[]